Các sản phẩm chính của cây Quế

Tuy cây quế là loại thực vật sống lâu năm nhưng sản phẩm chính của cây quế không phải là gỗ như các laoị cây khác mà lại là vỏ quế. Từ trước tới nay...