Dự án xây dựng thương hiệu quốc gia cho cây Quế Yên Bái

Dự án do công ty Quế Việt, tỉnh Yên Bái và nhiều cá nhân, tổ chức nghiên cứu, xây dựng, thực hiện. Dự án sẽ tập trung vào việc xây dựng hình ảnh câu...