Đến mùa thu hoạch của bà con vùng quế huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái