Dự án nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp chế biến, bảo quản quế theo tiêu chuẩn Quốc tế

Dự án nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp chế biến, bảo quản quế theo tiêu chuẩn Quốc tế do công ty Quế Việt thực hiện.