Chương trình tìm kiếm cây quế lớn nhất Yên Bái

Chương trình sẽ tiến hành nghiên cứu, khảo sát tất cả các cây quế ở Yên Bái để tìm ra cây quế lớn nhất (tuổi, độ lớn, các thông tin liên quan).