huser

Các sản phẩm chính của cây Quế

Tuy cây quế là loại thực vật sống lâu năm nhưng sản phẩm chính của cây quế không phải là gỗ như các laoị cây khác mà lại là vỏ quế. Từ trước tới nay...

Làm giàu nhờ cây quế ở Yên Bái

Trồng quế làm giàu Cây quế gắn với tập tục của người Dao đỏ, ấy là mỗi khi các con lấy vợ, gả chồng thì cha mẹ và dòng họ cùng chia cho một đồi quế,...